BEACONSFIELD, ENGLAND – JUNE 2016: Waitrose shopping trollies ou